Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “ VOP ”) sú platné a účinné odo dňa 10.3.2019.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a objednávateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na verejnom inzertnom portáli www.megatrener.sk . Verejný internetový inzertný portál www.megatrener.sk poskytuje pre fyzické osoby a právnické osoby - inzerentov (ďalej len „ Objednávateľ “) inzertné služby (ďalej len “ Služby ”). Inzerované služby sú určené verejnosti. Prevádzkovateľom inzertného portálu www.megatrener.sk , ktorý je oprávnený na jeho prevádzku a správu, je: Mega trener s.r.o. , so sídlom: M. R. Štefánika 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 318 075, DIČ: 2120673841 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33520/S (ďalej len “ Prevádzkovateľ ”). Dozorným orgánom Prevádzkovateľa je: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č.: 048/412 46 96, web: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
 2. Prevádzkovateľ sám neposkytuje žiadne služby inzerované na portáli www.megatrener.sk . Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi Objednávateľom ako stranou ponúkajúcou inzerované služby a treťou osobu ako stranou dopytujúcou inzerované služby.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených Objednávateľom na portáli www.megatrener.sk tretími osobami.
 4. Všetky služby, ktoré inzeruje portál www.megatrener.sk sú výlučne službami Objednávateľa, ktorý nesie plnú zodpovednosť za kvalitu, cenu, obsah, dostupnosť inzerovaných služieb a zodpovedá za pravdivosť a úplnosť informácií, ktoré sú obsahom inzerátu Objednávateľa.
 5. Inzerciou možno rozumieť textovú alebo obrazovú informáciu, spĺňajúcu všetky potrebné náležitosti podľa týchto VOP a uverejnenú na portáli www.megatrener.sk za odplatu.

Článok II.

Objednanie inzercie

 1. Objednávateľ môže vytvoriť inzerát kliknutím na tlačidlo Pridať inzerát , nezávisle od toho, či je alebo nie je prihlásený prostredníctvom svojho užívateľského účtu. V prípade, ak Objednávateľ nie je prihlásený, proces registrácie sa vykoná v procese pridania inzerátu. Po vytvorení inzerátu sa Objednávateľovi vytvorí na portáli www.megatrener.sk jeho užívateľský účet automaticky.
 2. Po kliknutí na tlačidlo „Pridať inzerát“ je Objednávateľ vyzvaný, aby vyplnil formulár.
 3. Formulár obsahuje údaje, ktorých vyplnenie je potrebné pre úspešné dokončenie uverejnenia inzerátu na portáli www.megatrener.sk.
 4. Obligatórne údaje formulára pre vytvorenie inzerátu sú nasledovné: typ registrácie, užívateľské meno, heslo, e-mailová adresa, meno, príp. prezývka, ktorá bude verejne zobrazené, telefónne číslo 1, kraj, mesto, pohlavie, dátum narodenia, ktoré slúži na výpočet veku (inzerát môže vytvoriť len osoba staršia ako 18 rokov), výška, váha a miesto poskytovania služieb.
 5. Okrem obligatórnych údajov obsahuje formulár aj fakultatívne údaje, ktoré Objednávateľ môže vyplniť na vlastnú zodpovednosť: telefónne číslo 2 a viac, popis o sebe, jazyk ktorý ovláda a úroveň jeho ovládania, extra služby, sadzby a dostupnosť.
 6. Vyplnením náležitostí inzerátu uvedených vyššie môže Objednávateľ dokončiť proces vytvorenia inzerátu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť registráciu“. Dokončením registrácie Objednávateľ automaticky súhlasí s týmito VOP. Po tomto kroku mu bude na ním zadanú e-mailovú adresu odoslaný potvrdzovací odkaz, ktorý je potrebné otvoriť.
 7. Po úspešnom vytvorení inzerátu je Objednávateľ povinný pridať fotografie zobrazujúce súčasnú podobu osoby Objednávateľa. Objednávateľ môže pridávať do svojho inzerátu fotografie v technickom formáte: JPG, JPEG, PNG, maximálna veľkosť fotografie 1MB, s celkovým počtom fotografii 20 kusov.
 8. Uverejnenie a aktivácia inzerátu Objednávateľa je podmienená zaplatením ceny tejto Služby. V prípade neuhradenia, nebude inzerát Objednávateľa aktivovaný. Aktiváciou inzerátu vzniká medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom Zmluva.
 9. Doplnkovými Službami, ktoré poskytuje portál www.megatrener.sk.pre Objednávateľa sú:
  • Slider – nachádza sa v hornej časti webstránky a poskytuje najlepšiu pozíciu pre trénera alebo športovisko,
  • Mega Pro – Služba, ktorá Objednávateľovi zvýhodní zobrazovanie svojho profilu na hlavnej stránke v sekcií tréneri alebo športoviská,
  • Inzercia (členské) – 1mesiac/6mesiacov/12mesiacov, počas tohto obdobia je Objednávateľov profil zobrazovaný na hlavnej stránke v sekcií tréneri alebo športoviská,
 10. Bližšie informácie o doplnkových Službách môže Objednávateľ nájsť v Menu užívateľa, alebo budú poskytnuté na požiadanie Prevádzkovateľom.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena za Služby je Objednávateľovi fakturovaná na základe cenníka (pre trénera / pre športovisko) , ktorý je platný a zverejnený na portáli www.megatrener.sk. avšak Objednávateľ má možnosť sa s cenníkom oboznámiť až po vyplnení formulára, bližšie uvedeného v Článku II. týchto VOP, kliknutím na tlačidlo „Vyberte spôsob platby“, kedy má Objednávateľ zároveň aj možnosť vybrať a objednať si jednotlivé Služby. Cenník obsahuje charakteristiku Služieb a ich ceny. Akákoľvek cena za Službu je výhradne cenou súvisiacou s inzertnými službami Prevádzkovateľa, v žiadnom prípade nejde o cenu za služby poskytnuté Objednávateľom tretím osobám, pre ktoré je inzerát určený. Prevádzkovateľ má právo požadovať od Objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví Prevádzkovateľ Objednávateľovi zálohovú faktúru v elektronickej forme so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia, ktorá bude vystavená po dokončení registrácie podľa článku II odsek 6 týchto VOP. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi zálohovú faktúru v termínej jej splatnosti. Po úhrade zálohovej faktúry Prevádzkovateľ Objednávateľovi poskytne Služby za podmienok stanovených týmito VOP. Po poskytnutí Služieb v zmysle týchto VOP vystaví Prevádzkovateľ Objednávateľovi riadnu faktúru v elektronickej forme.
 2. Faktúry za Služby, ktoré si Objednávateľ objednal, budú vystavené a elektronicky odoslané na e – mailovú adresu zadanú Objednávateľom. Na výslovné vyžiadanie Objednávateľa je možné faktúry zaslať poštou. Fakturačné údaje tvoria obligatórnu náležitosť objednávky Služieb a Objednávateľ je povinný ich vyplniť v objednávkovom formulári. Fakturačné údaje nie sú obsahom inzerátu, slúžia výlučne len na účely fakturácie.
 3. Podmienky uvedené v odseku 1. a 2. tohto článku VOP, platia aj v prípade, ak je Objednávateľom právnická osoba, napr. agentúra, avšak právnická osoba / agentúra a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na individuálnej zmluve vymedzujúcej fakturačné podmienky osobitne od podmienok uvedených v týchto VOP.
 4. Spôsoby úhrady faktúry:
  • bankový prevod IBAN: SK7711000000002940051755
  • prostredníctvom platobnej brány Besteron poskytujúcej online platby a opakované platby,
 5. Za okamih úhrady ceny za Služby Objednávateľom sa považuje okamih pripísania sumy na účet Prevádzkovateľa.
 6. V prípade, že Prevádzkovateľ vykoná zmenu cenníka za Služby, táto zmena nebude mať vplyv na už objednané a uhradené Služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa cenníka platného a účinného v čase objednania služieb Objednávateľom. Za okamih objednania Služby sa považuje okamih odoslania objednávkového formulára.

Článok IV.

Odmietnutie uverejnenia inzerátu Prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ má právo na odmietnutie uverejnenia inzerátu, ak
  • inzerát alebo obsah inzerátu nie sú v súlade s požiadavkami portálu www.megatrener.sk.
  • inzerát alebo obsah inzerátu zapríčiňuje rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ohrozuje verejný poriadok alebo odporuje dobrým mravom,
  • nevhodným obsahom by mohol nastať zásah do práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb,
  • obsah inzerátu obsahuje prvky alebo prejavy diskriminácie, extrémizmu alebo rasovej či náboženskej neznášanlivosti,
  • inzerát alebo obsah inzerátu propaguje iných konkurenčných poskytovateľov rovnakých či podobných služieb,
  • inzerát alebo obsah inzerátu sú fiktívne, vymyslené,
  • fotografie, tvoriace obligatórnu súčasť inzerátu, nezodpovedajú osobe uvedenej v inzeráte, porušujú právne predpisy o práve duševného vlastníctva, autorského práva, sú neoprávnene stiahnuté a použité alebo sú vulgárne,
  • inzerát sa týka pracovnej ponuky,
 2. V prípade podľa odseku 1. tohto článku VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený od takéhoto vyhotoveného inzerátu, po predchádzajúcom márnom upozornení Prevádzkovateľom Objednávateľa na nápravu, odstúpiť. V prípade, že zo strany Objednávateľa medzitým došlo k úhrade za Služby a inzerát sa nestal aktívnym, má Objednávateľ právo na vrátenie plnej uhradenej sumy.

Článok V.

Zmeny v obsahu inzercie, odstúpenie od Zmluvy a vypnutie zobrazovania inzerátu

 1. Objednávateľ má právo na zmeny v obsahu inzerátu, ak:
  • nastanú akékoľvek zmeny, pričom požiada Prevádzkovateľa o možnosť vykonať zmeny. Vykonané zmeny musia byť v súlade s VOP a všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ by vykonané zmeny v súlade s VOP a všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky neboli, má Prevádzkovateľ právo, po predchádzajúcom márnom upozornení Objednávateľa na nápravu, odstúpiť od Zmluvy a vypnúť zobrazovanie inzerátu na internetovom portáli, pričom v takomto prípade nemá Objednávateľ právo na vrátenie ceny za Služby,
  • zmeny vykoná prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, za ktorých uchovanie a nakladanie s nimi zodpovedá sám Objednávateľ. Rovnako v takomto prípade, pokiaľ by takto vykonané zmeny neboli v súlade s VOP a všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, má Prevádzkovateľ právo, po predchádzajúcom márnom upozornení Prevádzkovateľom Objednávateľa na nápravu, odstúpiť od Zmluvy a vypnúť zobrazovanie inzerátu na internetovom portáli, pričom v takomto prípade nemá Objednávateľ právo na vrátenie ceny za Služby.
 2. Prevádzkovateľ má právo na zmeny v obsahu inzerátu, ak:
  • obsah inzerátu obsahuje formálne alebo pravopisné chyby,
  • inzerát obsahuje fotografie, ktoré sú nevhodné, vulgárne, rozmazané, nekvalitné alebo s inzerátom nesúvisia a sú nereálne,
  • inzerát je v rozpore s VOP.
 3. Prevádzkovateľ má právo počas predplateného obdobia Služby Objednávateľom odstúpiť od Zmluvy a vypnúť zobrazovanie inzerátu Objednávateľa, ak:
  • bol inzerát preukázateľne vytvorený za účelom podvodu tretej strany,
  • konanie alebo správanie Objednávateľa spôsobilo škodu Prevádzkovateľovi,
  • konanie alebo správanie Objednávateľa spôsobuje škodu iným Objednávateľom alebo ich iným spôsobom obťažuje,
  • z dôvodov uvedených v odseku 1. tohto článku VOP,
  • nastane prípad uvedený v článku IV., odsek 1. VOP, pričom Objednávateľ nemá právo na vrátenie ceny za Službu.
 4. Objednávateľ má počas predplateného obdobia Služby právo svoj užívateľský účet zrušiť prostredníctvom žiadosti o zrušenie inzerátu alebo právo vypnúť zobrazovanie inzerátu prostredníctvom žiadosti o vypnutie zobrazovania inzerátu adresovanej Prevádzkovateľovi na e- mailovú adresu info@megatrener. sk, a to aj bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade ide o dohodu o ukončení Zmluvy a Objednávateľ nemá právo na vrátenie ceny za Služby.
 5. V prípade, ak po dobu dlhšiu ako 7 dní Prevádzkovateľ nie je schopný poskytovať dohodnutú objednanú Službu, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť, pričom má Objednávateľ nárok na vrátenie pomernej časti ceny za Služby.

Článok VI.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Objednávateľa za obsah inzerátu a zodpovednosť za škodu

 1. Objednávateľ plne zodpovedá za obsah inzerátu, vrátane fotografií, ktoré sú jeho súčasťou.
 2. Objednávateľ úspešným vytvorením inzerátu vyhlasuje, že inzerát a jeho obsah nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, so zásadami poctivého obchodného styku a jeho uverejnenie neohrozí práva a právom chránené záujmy tretích osôb.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že škodu, ktorá vznikla z dôvodu rozporu obsahu inzerátu s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky nahradí v plnej výške, pričom Objednávateľ nahradí aj všetky náklady spojené so súdnym konaním alebo konaním pred iným oprávneným orgánom/inštitútciou.
 4. Objednávateľ úspešným vytvorením inzerátu vyhlasuje, že fotografie, tvoriace obligatórnu súčasť inzerátu, verne zobrazujú aktuálny výzor Objednávateľa, neporušujú právne predpisy o práve duševného vlastníctva, autorského práva, nie sú šírené v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Objednávateľ si je vedomý toho, že pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je Objednávateľ vlastníkom alebo k nim má vysporiadené autorské práva.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak na základe jeho inzerátu bude Prevádzkovateľovi uložená sankcia, peňažného alebo nepeňažného charakteru, uhradí ju v plnom rozsahu Prevádzkovateľovi v lehote 30 dní od výzvy zo strany Prevádzkovateľa, pričom prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni doručenia výzvy Objednávateľovi.
 7. Za Objednávateľovu činnosť, prípadne zneužitie služieb, ktoré poskytuje inzertný portál www.megatrener.sk , či už zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o službách uvedených v inzeráte Objednávateľa. Za všetky informácie uvedené v jednotlivých inzerátoch zodpovedajú inzerenti (t. j. Objednávatelia).
 9. Za škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, v spojitosti s využívaním služieb, ktoré sú inzerované na portáli www.megatrener.sk nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 10. Prevádzkovateľ má právo na odstávku technického charakteru, na základe ktorej sa môžu niektoré Služby, ktoré poskytuje portál www.megatrener.sk , stať dočasne nedostupnými. Právo podľa článku V., odsek 4. týchto VOP zostáva zachované.
 11. Pokiaľ sú inzerátom Objednávateľa porušované práva tretích osôb, plne zodpovedným sa stáva Objednávateľ, ktorý je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť všetky škody vzniknuté v súvislosti s konaním v predmetnej veci.

Článok VII.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa a Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ má právo upozorňovať a vyžadovať nápravu zo strany Objednávateľa, ktorý svojím konaním porušuje VOP a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť Službu každému, kto splní podmienky podľa týchto VOP.
 3. Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah užívateľského účtu Objednávateľa.
 4. Prevádzkovateľ má právo na ukončenie svojej činnosti a tým pádom poskytovania Služby, pričom je povinný najmenej 7 dní pred dňom ukončenia svojej činnosti a poskytovania Služby na uvedenú skutočnosť Objednávateľa upozorniť. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti ceny za nevyčerpané obdobie predplatenej Služby.
 5. Prevádzkovateľ má právo meniť VOP, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na už uzavreté zmluvné vzťahy, s výnimkou zmien vyvolaných všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. O platnosti a účinnosti zmenených VOP je Prevádzkovateľ povinný informovať prostredníctvom portálu www.megatrener.sk tak, že uvedie presný dátum ich účinnosti.
 6. Objednávateľ nemá právo obsah portálu www.megatrener.sk kopírovať, meniť, šíriť alebo iným spôsobom s ním nakladať za účelom komerčného využitia. Prvá veta tohto odseku sa nevzťahuje na inzerát Objednávateľa, s ktorým je Objednávateľ oprávnený nakladať spôsobom a v medziach bližšie upravených v Článku V. týchto VOP.
 7. Objednávateľ vyhlasuje a súhlasí, že Prevádzkovateľ má v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky právo Objednávateľovi zasielať e-mailové správy, týkajúce sa noviniek a aktualít portálu www.megatrener.sk , ako aj iných informácií týkajúcich sa Služieb, ktoré poskytuje portál www.megatrener.sk Objednávateľ zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi na neobmedzené obdobie súhlas s vyhotovením, použitím a zverejnením fotografických snímok jeho osoby ako aj osobných údajov Objednávateľa na marketingové účely Prevádzkovateľa (použitie fotografických snímok a osobných údajov Objednávateľa na vlastnej webovej stránke Prevádzkovateľa, sociálnych sieťach - Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, propagačných materiáloch Prevádzkovateľa, printovej reklame a pod.)
 8. Objednávateľ vyhlasuje, že využíva Služby portálu www.megatrener.sk výhradne na vlastné riziko.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním Služieb vrátane škody spôsobenej jeho nefunkčnosťou, chybovosťou a pod
 10. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu www.megatrener.sk.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje spôsobom ustanoveným v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v jeho medziach.
 2. Prevádzkovateľ zhromažďuje poskytnuté osobné údaje za účelom poskytovania Služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom informovania a propagácie služieb Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje automatizovanými prostriedkami a poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa.
 4. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa len vo vzťahu k Objednávateľovi nasledovne:
  • rozsah: e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, fyziologické a fyzické údaje, fotografie (podobizeň), prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré Objednávateľ uvedie v popise o sebe. Účel: evidencia osôb registrovaných na portáli www.megatrener.sk t.z. Objednávateľov, evidencia inzerátov, zasielanie údajov o novinkách a aktualitách portálu www.megatrener.sk ., informácie súvisiace s prevádzkou Služieb, uverejnenie inzerátov, uzatvorenie Zmluvy,
  • rozsah: titul, meno, priezvisko, bydlisko. Účel: vystavenie daňového dokladu (faktúra), v zmysle § 71 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
  • rozsah: bankové údaje. Účel: úhrada ceny za Služby.
 5. Právnym základom spracúvania osobných údajov Objednávateľa v IS (informačný systém) web je § 10 odsek 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 6. Objednávateľ v prípade registrácie, úspešného vytvorenia inzerátu a objednania Služieb vyhlasuje a potvrdzuje, že ním uvedené údaje sú presné a pravdivé.
 7. Objednávateľ registráciou, vyplnením formulára a následného pridania inzerátu, čo zahŕňa aj úhradu ceny za Službu, ktorú poskytuje portál www.megatrener.sk vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento, kedykoľvek odvolateľný súhlas, sa poskytuje na dobu neurčitú. Súhlas je možné odvolať písomne alebo prostredníctvom e-mailovej správy, adresovanej Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu : info@megtrener.sk
 8. Objednávateľ má právo na informácie ohľadom údajov, ktoré o ňom spracúva Prevádzkovateľ.
 9. Prevádzkovateľ je povinný plniť informačnú povinnosť v zmysle § 15 odsek 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 10. Objednávateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu jeho osobných údajov, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi.
 11. Objednávateľ má právo žiadať nápravu alebo zmenu jeho užívateľského účtu, alebo iných údajov, ktoré v súvislosti s inzerátom a objednávkou Služieb uviedol. Právo Objednávateľa sa vzťahuje aj na výmaz vyššie uvedených údajov, pričom si je vedomý, že po vymazaní údajov nemusí byť možné poskytovanie určitej Služby.
 12. Objednávateľ je od Prevádzkovateľa oprávnený ďalej požadovať:
  • potvrdenie o údajoch, ktoré sú o ňom spracúvané,
  • likvidáciu osobných údajov, pokiaľ účel spracúvania skončil,
  • likvidáciu osobných údajov, pokiaľ došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie osobných údajov, pokiaľ Objednávateľ udelený súhlas odvolal,
  • ďalšie informácie uvedené v § 28 v súlade s § 29 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 13. Inzertný portál používa primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu a prevenciu pred stratou, zneužitím a zmenou poskytovaných informácií. Za týmto účelom sú poskytnuté údaje chránené priemyselným štandardom, akými sú bezpečnostné zabezpečenia ochrany poskytovaných osobných údajov. Pri akomkoľvek náznaku zneužitia osobných údajov kontaktujte Prevádzkovateľa.

Článok IX.

Reklamačné podmienky

 1. Objednávateľ ma právo reklamácie chyby alebo inej vady, pokiaľ táto chyba alebo vada vznikli v súvislosti so Službami, ktoré poskytuje portál www.megatrener.sk.
 2. Lehota, v ktorej je Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu chyby alebo inej vady, je 15 dní odo dňa, kedy Objednávateľ túto chybu alebo inú vadu zistil alebo zistiť mohol. Možnosť uplatniť reklamáciu má Objednávateľ písomne alebo prostredníctvom e- mailovej správy na adresu info@megatrener.sk pričom je povinný uviesť presnú špecifikáciu vytýkaných chýb a vád.
 3. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia reklamácie od Objednávateľa.
 4. Ak Prevádzkovateľ uzná reklamáciu za dôvodnú, je povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak je reklamácia neopodstatnená alebo nepreukázateľná, Prevádzkovateľ ju odmietne.
 5. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy Služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:
  • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Objednávateľa,
  • nesprávnym postupom Objednávateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní Služby,
  • poškodením alebo zásahom Objednávateľa do technického riešenia Služby,
  • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,
  • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní Služieb.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom upravujú tieto VOP, s ktorými sa má Objednávateľ možnosť oboznámiť ešte pred objednaním Služby, poskytovanej portálom www.megatrener.sk.
 2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý je fyzickou osobu - spotrebiteľom ktoré neupravujú VOP , sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. platnými na území Slovenskej republiky.
 3. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý je právnickou osobu, ktoré neupravujú VOP, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 4. Prípadné vzájomné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne cestou zmieru. V prípade, že spory nebudú vyriešené zmierom, budú riešené na všeobecných súdoch Slovenskej republiky.
 5. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, ktoré vznikli na základe osobitnej zmluvy, majú prednosť pred týmito VOP.